Algemene Voorwaarden New Women’s Health

Artikel 1. Definities

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Praktijk New Women’s Health en een patiënt/cliënt.
 •  Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.  
 •  De arts/praktijk: Azucena Cuijpers, praktijk New Women’s Health.
 •  De patiënt/cliënt: de wederpartij van Azucena Cuijpers, praktijk New Women’s Health.

Artikel 2. Behandeling

 1. De overeenkomst tussen Praktijk New Women’s Health en de patiënt/cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling. 
 2. Praktijk New Women’s Health zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op praktijk New Women’s Health rest een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 
 3. De patiënt/cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van behandeling, tijdig aan praktijk New Women’s Health worden medegedeeld. 
 4. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak behoudt praktijk New Women’s Health zich het recht de gereserveerde tijd in rekening te brengen. 

Artikel 3. Betaling en incassokosten 

 1. De tarieven voor consulten c.q. losse interventies zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening.
 2. Dienstverlening voor cliënten zal door de arts volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.
 3. Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen.
 4. Betaling dient steeds te geschieden na behandeling via een bankoverschrijving, contant of binnen 14 dagen na factuurdatum op een door praktijk New Women’s Health aan te geven wijze in de valuta waarin gefactureerd is.
 5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim.
 6. De arts is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De arts zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

 Artikel 4. Aansprakelijkheid

 • New Women’s Health is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door dat praktijk New Women’s Health is uitgegaan van door of namens patiënt/cliënt versterkte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Praktijk New Women’s Health is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd. 
 • Indien praktijk New Women’s Health aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van praktijk New Women’s Health beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 
 • Praktijk New Women’s Health is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
 • Praktijk New Women’s Health is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverarcier van deze supplementen of medicijnen is hiervoor verantwoordelijk. 
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van praktijk New Women’s Health. 
 • In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de arts beperkt tot het bedrag welk in rekening is gebracht aan de patiënt/cliënt.
 • De patiënt/cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de arts aansprakelijk wil stellen.

Artikel 5. Privacy 

 • De arts zal alle informatie betreffende de patiënt/cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover arts daartoe verplicht is of de arts toestemming heeft verkregen.

Artikel 6. Duur overeenkomst en ontbinding

 • Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse interventies. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
 • Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
 • De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
 • Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.
 • Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door praktijk New Women’s Health, zal de praktijk New Women’s Health in overleg met patiënt/cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de patiënt/cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor praktijk New Women’s Health extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de patiënt/cliënt in rekening gebracht. De patiënt/cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij praktijk New Women’s Health aangeeft. 

Artikel 7. Vrijwaring 

De patiënt/cliënt vrijwaart praktijk New Women’s Health voor eventueel aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan praktijk New Women’s Health toerekenbaar is. Indien praktijk New Women’s Health uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de patiënt/cliënt gehouden praktijk New Women’s Health zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de patiënt/cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is praktijk New Women’s Health, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die aan de zijde van praktijk New Women’s Health en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de patiënt/cliënt. 

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij praktijk New Women’s Health partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • De rechtbank is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrift. 
 • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Artikel 9. Klachten

 • Arts Azucena Cuijpers is via de AVIG aangesloten bij de Klachtencommissie van de AVIG. Heb je klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kan je gebruik maken van een klachtenprocedure. Je kunt de Klachtencommissie hiervoor inschakelen.  

Amsterdam, April 2020
New Women’s Health, ingeschreven bij de KvK te Amsterdam, onder nummer 66081645.